Mulchmaster Partnerprogramma

Algemene voorwaarden

 1. Geldigheid

Met de aanmelding als affiliate in het Mulchmaster affiliate-programma van MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen.

Eventuele handelsvoorwaarden van u, de partner of derden zijn niet van toepassing, ook wanneer wij daar in afzonderlijke gevallen geen apart bezwaar tegen maken. Zelfs wanneer u in correspondentie of in een e-mail verwijst naar uw algemene voorwaarden of die van een derde, houdt dit niet in dat u instemt met de geldigheid van die algemene voorwaarden.

 1. Voorwerp van het contract

Onderwerp van de overeenkomst is de integratie en presentatie van het product “Mulchmaster” in het kader van de optredens van de partner in de “sociale media”/op het internet, met het oog op de uitvoering van verkoopbevorderende marketingcampagnes.

 1. Rekeningvoorwaarden

Voor de toepassing van deze overeenkomst moeten partners 18 jaar of ouder zijn en in de Europese Unie woonachtig zijn. Als de partner een rechtspersoon is, moeten degenen die namens de rechtspersoon inloggen 18 jaar oud zijn en moet de rechtspersoon zijn statutaire zetel in de Europese Unie hebben.

Rekeningen die via “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn geregistreerd, zijn niet toegestaan.

U moet uw volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het registratieproces te voltooien.

Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – afzonderlijke logins die door meerdere personen worden gebruikt, zijn niet toegestaan. Dit geldt niet voor de aanmelding voor een rechtspersoon. De inloggegevens mogen echter niet worden doorgegeven aan een andere rechtspersoon of aan personen die namens andere rechtspersonen optreden.

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account en wachtwoord. MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze veiligheidsverplichting.

U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Intern moet u MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG vrijwaren van alle aanspraken van derden die te wijten zijn aan uw geposte inhoud en activiteiten.

Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon mag niet meer dan één rekening aanhouden.

U mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag geen wetten overtreden (inclusief, zonder beperking, auteursrechtwetten en de Wet Oneerlijke Concurrentie) bij uw gebruik van de Dienst.

U mag het Affiliate-programma niet gebruiken om geld te verdienen aan uw eigen productaankopen via “www.mulchmaster.de”.

 1. Links/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere mededelingen.

Zodra u zich aanmeldt voor het Mulchmaster affiliate programma, krijgt u een unieke affiliate toegewezen. Het is u toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij u met uw affiliatecode ter beschikking stellen, op uw site, in uw e-mails of in andere mededelingen te plaatsen. Op verzoek kunnen wij u voorzien van richtlijnen, link stijlen, en grafische sjablonen die u kunt gebruiken bij het linken met Mulchmaster. Wij kunnen het ontwerp van de visuals te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar wij zullen de afmetingen van de visuals niet zonder redelijke kennisgeving wijzigen.

Om een nauwkeurige tracering, rapportage en commissiecreditering mogelijk te maken, stellen wij u speciale linkformaten ter beschikking, die u in alle links tussen uw site en MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG moet gebruiken. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG deze speciale linkformaten correct gebruikt. U ontvangt alleen provisie voor de verkoop van een Mulchmaster product dat direct via uw affiliate link is doorverwezen. Mochten zich factureringsproblemen voordoen ten gevolge van het niet gebruiken van deze links, dan zijn deze uitsluitend voor uw rekening.

Wij zijn niet aansprakelijk indien u of iemand die uw verwijzing volgt deze Affiliate Links niet gebruikt of uw Affiliate Code niet correct invoert, zelfs in zoverre dat een dergelijke nalatigheid kan leiden tot een vermindering van de bedragen die anders aan u zouden worden uitbetaald op grond van deze Overeenkomst. Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van de adverteerder.

 1. Provisies en betaling

Opdat een verwijzingscommissie betaald zou worden op een productverkoop, moet de verwezen persoon klikken op een affiliate link van uw website, e-mail of andere communicatie naar “https:/www.mulchmaster.de” of binnen 60 dagen een bestelling voor een product voltooien. De termijn van 60 dagen gaat in bij het eerste bezoek van de geadverteerde aan voornoemde website.

Wij betalen alleen commissies op links die automatisch door onze systemen worden gevolgd en gerapporteerd. Wij betalen geen commissies als iemand zegt dat hij/zij heeft gekocht of als iemand zegt dat hij/zij een verwijzingscode heeft ingevoerd als dit niet door ons systeem is bijgehouden. De partner behoudt de mogelijkheid om te bewijzen dat de niet-registratie te wijten is aan een technisch probleem met het door ons gebruikte programma.

Wij behouden ons het recht voor geen commissies uit te betalen die verdiend zijn met frauduleuze, illegale of al te agressieve twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

De aanspraak op betaling van de provisie ontstaat zodra en voor zover de geadverteerde de vergoeding voor de transactie onder voorbehoud van provisie geheel of gedeeltelijk heeft voldaan en, met betrekking tot eventuele herroepingsrechten van de geadverteerde, 30 dagen zijn verstreken na ontvangst van het koopobject. De aanspraak op provisie vervalt indien en voor zover komt vast te staan dat de geadverteerde partij ondanks behoorlijke uitvoering van de transactie niet presteert. Wij zijn slechts verplicht de vordering tot betaling op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de partner in rechte geldend te maken en af te dwingen, indien deze maatregelen voldoende uitzicht op succes bieden. Indien wij de gerechtelijke of tenuitvoerlegging van de vordering tot betaling afwijzen wegens gebrek aan kans op succes, kan de partner eisen dat wij de vordering aan hem overdragen om deze in eigen naam en op eigen kosten te doen gelden. Indien de commissie reeds is betaald, moet zij worden terugbetaald.

Wij verrekenen de commissies elke kalendermaand, uiterlijk op de 15e van de volgende maand. Een betaling werd enkel uitgevoerd wanneer een commissiebedrag van minstens 100,00 € werd gecumuleerd op de door u opgegeven rekening van de na facturering.

Een voorwaarde voor een uitbetaling is ook een boekhouding door de partner. Als de Partner verplicht is belasting over de toegevoegde waarde te heffen, moet hij ook de bepalingen van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde in dit verband in acht nemen en naleven.

 1. Identificeer uzelf als een Mulchmaster affiliate/respecteer intellectueel eigendom

U mag op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG, of een relatie of verwantschap tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst.

Wij zijn gerechtigd tot alle industriële eigendomsrechten op de Mulchmaster producten, inclusief auteursrechten, handelsmerkrechten, bedrijfsrechten en andere merken en know-how, indien aanwezig. De partner verbindt zich ertoe, noch zelf onze eigendomsrechten aan te tasten, noch deze door derden te laten aantasten, of derden bij de aantasting ervan op enigerlei wijze te steunen. Als de Partner deze bepaling overtreedt, hebben wij het recht om deze overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen om gegronde redenen.

U mag geen producten kopen via de affiliate links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen resulteren in het inhouden van verwijzingscommissies en/of beëindiging van deze Overeenkomst.

 1. Gegevensbescherming

Wij wijzen erop dat uw verworven persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor de uitvoering van deze contractuele relatie. Doorgifte aan derden is alleen mogelijk met uw toestemming.

 1. Definitie van de klant

Klanten die via dit programma kopen, worden beschouwd als onze klanten. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures betreffende klantenorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op deze klanten. Wij kunnen ons beleid en onze operationele procedures te allen tijde wijzigen. Zo stellen wij bijvoorbeeld de prijzen vast van producten die in het kader van dit programma worden verkocht, overeenkomstig onze eigen prijsstellingsrichtlijnen. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd veranderen. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw website heeft lopen, is het u verboden productprijzen op uw website weer te geven. Wij spannen ons commercieel gezien redelijkerwijs in om nauwkeurige informatie te verstrekken, maar kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

 1. Verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw website en andere platforms op het internet of verschijningen in de sociale media en voor al het materiaal dat verschijnt. Bijvoorbeeld, u bent alleen verantwoordelijk voor:

 • de technische werking van uw website en alle bijbehorende apparatuur
 • ervoor te zorgen dat de publicatie van affiliate links op uw website niet in strijd is met een overeenkomst tussen u en een derde partij
 • de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en geschiktheid van het materiaal dat op uw website wordt geplaatst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, productgerelateerd materiaal en alle informatie die u opneemt in specifieke links of waarnaar u een link opneemt)
 • ervoor te zorgen dat het op uw website geplaatste materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
 • ervoor te zorgen dat het op uw website geplaatste materiaal niet lasterlijk of anderszins illegaal is
 • om ervoor te zorgen dat uw website of andere internetaanwezigheid, via een privacybeleid of anderszins, nauwkeurig en passend bekendmaakt hoe u informatie van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en bekendmaakt, met inbegrip van, waar van toepassing, het feit dat derden (waaronder adverteerders) inhoud en/of reclame kunnen aanbieden en rechtstreeks informatie van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.
 1. naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma gaat u ermee akkoord dat u zich als deelnemer aan het Programma zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen of andere bevelen van enige overheidsinstantie die rechtsbevoegdheid over u heeft, ongeacht of dergelijke wetten, enz. momenteel van kracht zijn of later van kracht kunnen worden terwijl u deelnemer aan het Programma bent.

In het bijzonder verbindt u zich ertoe de bepalingen van de wet tegen oneerlijke concurrentie in acht te nemen en na te leven. In geval van overtredingen hiervan door u, dient u ons intern te vrijwaren tegen aanspraken van derden.

Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u, als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma, alle wetten zult naleven die betrekking hebben op marketingmails.

 1. Duur van de overeenkomst en van het programma en beëindiging

Het contract begint met de aanvaarding van uw programma-aanvraag door ons en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Elke partij heeft het recht om de contractuele relatie te beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden in tekstvorm.

Het recht op opzegging om gegronde redenen blijft onverlet. Van een geldige reden is met name sprake indien de partner

 • wetten en verordeningen overtreedt, in het bijzonder de wet tegen oneerlijke concurrentie
 • de voorschriften en verplichtingen van dit contract opnieuw overtreedt nadat een waarschuwing is gegeven
 • al te agressieve, twijfelachtige verkoop- en marketingmethoden gebruikt, ondanks dat hij daarvoor gewaarschuwd is
 • de partner heeft “een shitstorm” veroorzaakt door zijn verkoop- en marketingmethodes.

Bij beëindiging van deze overeenkomst wordt elk gebruik van ons programma verboden, wordt uw account gedeactiveerd en wordt de toegang tot uw account geblokkeerd.

Na beëindiging van de overeenkomst is het de Partner verboden enige marketingactiviteiten met betrekking tot de Mulchmaster te ontplooien.

Bij beëindiging van het contract, zullen wij uw account of uw toegang tot uw account deactiveren/verwijderen.

Commissies die tot de datum van beëindiging verdiend zijn, worden uitbetaald zodra zij verschuldigd zijn, tenzij de commissies verdiend zijn door frauduleuze, illegale of onwettige verkoop- of marketingmethoden.

 1. Betrekkingen tussen de partijen

U en MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst creëert een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen.

Op grond van uw activiteiten gaan wij ervan uit dat u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

U bent niet gemachtigd om namens ons een aanbod te doen of een vertegenwoordiging te aanvaarden. U zult op uw website of anderszins geen verklaringen afleggen die in strijd zijn met de bepalingen van dit artikel.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid

Wij zijn alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Dit geldt ook voor organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende vertegenwoordigers van MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG. Deze beperking is niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen of gezondheid of op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale of gevolgschade (verlies van inkomsten, winst of gegevens) in verband met deze Overeenkomst of het Programma, zelfs indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovendien zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan het bedrag van de doorverwijzingscommissies die aan u betaald of verschuldigd zijn krachtens deze Overeenkomst.

 1. Disclaimer

Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk of impliciete garanties die voortvloeien uit de verkoop van de Diensten, handel of gebruik van handel). Bovendien verklaren wij niet dat het Programma ononderbroken of foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

 1. Lees ontvangst

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden ervan. U erkent dat wij te allen tijde klantreferenties kunnen vragen op voorwaarden die kunnen verschillen van de voorwaarden in deze Overeenkomst of websites kunnen exploiteren die vergelijkbaar zijn met of concurreren met uw website. U hebt onafhankelijk de wenselijkheid van deelname aan het Programma geëvalueerd en vertrouwt niet op andere verklaringen, garanties of verklaringen dan die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

Er is geen enkele bescherming van de concurrentie of van de klanten overeengekomen.

 1. Andere

Indien de partner een handelaar is, is Meiningen de exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

De betrekkingen tussen ons zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

De bovenstaande bepalingen geven de afspraken tussen de partijen volledig weer. Er zijn geen nevenovereenkomsten. Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst moeten in tekstvorm worden aangebracht om van kracht te worden. Dit geldt ook voor de vrijstelling van de eis inzake het tekstformulier.

De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst onverlet. De partijen zijn verplicht de ongeldige bepaling in onderlinge overeenstemming te vervangen door een bepaling die het economische doel van deze overeenkomst het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele leemten in het contract.

Schmalkalden, 02.03.2021