ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTENINFORMATIE

Inhoudsopgave

 1. Werkingssfeer
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Plaats van bevoegdheid
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Voor de toepassing van deze AV is een consument elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van het contract door de Verkoper opgeslagen na het sluiten van het contract en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) doorgestuurd naar de Klant nadat de bestelling van de Klant is verzonden. De verkoper zal de tekst van het contract verder niet toegankelijk maken. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het verstrekken van de overeenkomstige inloggegevens.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten vaststellen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de Verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is begrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie(s) zal/zullen aan de Klant worden meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering geschieden binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking door de verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.

5.2 Bij levering door een expediteur geschiedt de levering "franco huis", d.w.z. aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveringsadres bevindt, tenzij anders vermeld in de verzendingsinformatie in de onlineshop van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing op de kosten voor het terugzenden van de goederen.

5.4 Indien de klant optreedt als ondernemer, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het goed heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht geeft om de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet van tevoren aan de klant heeft genoemd.

5.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke eigenhandige levering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de leverancier een specifieke dektransactie heeft gesloten met de nodige zorgvuldigheid. De verkoper zal alle redelijke inspanningen doen om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.6 Indien de Verkoper de goederen ter afhaling aanbiedt, kan de Klant de bestelde goederen afhalen op het door de Verkoper opgegeven adres tijdens de door de Verkoper opgegeven kantooruren. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Voor zover in de navolgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande is het volgende van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen:

7.2 Indien de klant als ondernemer optreedt,

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • de rechten en vorderingen wegens gebreken zijn uitgesloten in het geval van gebruikte goederen;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.3 Indien de klant als consument optreedt, geldt voor overeenkomsten betreffende de levering van gebruikte goederen onder voorbehoud van de volgende clausule het volgende: De verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebreken bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen, indien dit uitdrukkelijk en afzonderlijk contractueel tussen de partijen is overeengekomen en de klant vóór het indienen van zijn contractuele verklaring uitdrukkelijk op de verkorting van de verjaringstermijn is gewezen.

7.4 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op

 • voor vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die volgens hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.5 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor enig wettelijk regresrecht onverlet.

7.6 Indien de klant optreedt als koopman in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsplicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de afnemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.7 Indien de klant optreedt als consument, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9) Plaats van bevoegdheid

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn woonplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen aan de beroeps- of bedrijfsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In voornoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de klant te wenden.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De Verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.