ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTENINFORMATIE

Inhoudsopgave

 1. Werkingssfeer
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Plaats van bevoegdheid
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co KG (hierna genoemd "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna genoemd "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod door de klant te doen.

2.2De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4Als een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper zal de tekst van het contract verder niet toegankelijk maken. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het verstrekken van de overeenkomstige inloggegevens.

2.6Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun enige verblijfplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3De betalingsmogelijkheid(en) zal/zullen aan de klant worden meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking door de verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.

5.2Bij levering door een expediteur geschiedt de levering "franco huis", d.w.z. aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveringsadres bevindt, tenzij anders vermeld in de verzendingsinformatie in de onlinewinkel van de verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing op de kosten voor het terugzenden van de goederen.

5.4In geval van zelfafhaling zal de Verkoper de Klant eerst per e-mail informeren dat de door hem bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant, na overleg met de verkoper, de goederen afhalen op het hoofdkantoor van de verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2Niettegenstaande het voorgaande geldt voor gebruikte goederen het volgende: Aanspraken wegens gebreken zijn uitgesloten indien het gebrek zich eerst voordoet na verloop van één jaar te rekenen vanaf de levering van de goederen. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden gevorderd. De verkorting van de aansprakelijkheidsduur tot één jaar is echter niet van toepassing

 • voor zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant, alsmede
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden.

7.3De klant wordt verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Toepasselijk recht

8.1Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

8.2Voorts is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en afleveradres zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

9) Plaats van bevoegdheid

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn woonplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen aan de beroeps- of bedrijfsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In voornoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de klant te wenden.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1De Commissie van de EU biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

10.2De Verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie.