GARANTIEBEPALINGEN

1. begin, einde, duur

De garantie begint op de datum van aankoop – acc. ingevulde garantiekaart, dealerstempel en dealerfactuur. De garantie eindigt met het verstrijken van 24 maanden vanaf de dag van overdracht (datum van aankoop) aan de eindgebruiker, met uitzondering van MWS-motorapparaten die – zelfs tijdelijk – voor officiële of commerciële doeleinden worden gebruikt. In deze gevallen eindigt de garantie met het verstrijken van de 12 maanden. Defecten die na het verstrijken van deze termijnen niet aan een erkende MWS-dealer of aan MWS zelf zijn gemeld, vormen geen garantieclaim. De respectieve garantieclaim vervalt 6 maanden na de ontdekking van het gebrek.

2. beoogd gebruik

Het beoogde gebruik van het apparaat omvat uitsluitend het maaien van gras en gazons of het mulchen daarvan. Elk verdergaand gebruik wordt als ongepast beschouwd. De gebruiker is verplicht om in het kader van het beoogde gebruik de door de fabrikant voorgeschreven bedienings-, onderhouds- en servicevoorwaarden / -instructies op te volgen. Eigenmachtige wijzigingen (b.v. zelfreparaties of constructieve veranderingen) aan dit apparaat sluiten elke aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortvloeiende schade uit en alle garantieaanspraken vervallen met de wijziging van het apparaat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de machine of gevolgschade aan eigendommen of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik, en er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om gebreken aan de gekochte goederen door reparatie te verhelpen. Aanspraken die verder gaan dan de garantie bestaan alleen in het kader van de wettelijke bepalingen. Er bestaat geen recht op een vervangende levering.

3. toepassingsgebied

De garantie dekt geen natuurlijke slijtage en slijtage veroorzaakt door oneigenlijk gebruik (inclusief overbelasting), evenals losse onderdelen zoals

– Filterelementen,
– Bougies,
– Wielen,
– Bowden kabels,
– Startkoorden,
– V-snaar,
– Messen,
– Mes schroef, breek schroef,
– sluitringen, zekeringen, schotelveren,
– Basis houder,
– In hoogte verstelbaar,
– Gesneden ketel, vervormde steunbalken,
– afgescheurde las- en bevestigingsdelen,
– Verbindingskabel naar het toestel

als gevolg van onjuist gebruik en vervoer en andere aan slijtage onderhevige onderdelen, alsmede alle accessoires die niet tot de standaarduitrusting behoren. Bovendien zijn van de garantie uitgesloten Onderhouds-, service- en reinigingswerkzaamheden, bv. aanpassing van de Bowden-kabels of van het motortoerental, reistijd/kosten voor de eindgebruiker, behandelingskosten uitgesloten. Schade aan derden door het gebruik van een “HM” MULCHMASTER in het Profield (commercieel gebruik), evenals schade aan het apparaat als gevolg van ondeskundig, onzorgvuldig gebruik of onderhoud, verwaarlozing en stootschade aan het apparaat (bijv. lakschade) vallen niet onder de garantie.
Geruilde onderdelen worden eigendom van MWS zonder compensatie.
De MWS geautoriseerde dealer die verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen is niet gemachtigd om wettelijk bindende verklaringen af te leggen in naam van MWS. De wettelijke garantieclaims die voortvloeien uit het koopcontract naast de claims die voortvloeien uit deze garantie worden niet beperkt door deze garantie.

4. afhandeling van garantieclaims/kadervoorwaarden met het servicebedrijf

Voordat met een reparatie onder garantie kan worden begonnen, moet dit met de klantenservice van MWS worden gecoördineerd aan de hand van de garantieaanvraag en door hen worden goedgekeurd.
2. de arbeidskosten worden vergoed volgens het relevante uurtarief van de MVA. Reiskosten, hulpmateriaal, oliën en materialen die niet bij MWS zijn gekocht en andere uitgaven worden niet vergoed.
3. Facturen of inhoudingen/verrekeningen van betalingen worden niet aanvaard voor garantieverwerking. Vergoedingen geschieden uitsluitend per creditnota.
4. Reserveonderdelen voor garantiewerkzaamheden worden vooraf aan het servicebedrijf gefactureerd. Indien de op de factuur vermelde retourtermijn wordt nageleefd, worden de kosten voor de vervangingsonderdelen terugbetaald en worden de redelijke reparatiekosten na opheldering vergoed.
Nadat de reparatie is uitgevoerd, moeten de defecte onderdelen samen met de volledig ingevulde MWS-garantieaanvraag (het is absoluut noodzakelijk om de exacte gegevens overeenkomstig het typeplaatje te vermelden) en de eindafrekening van de gerepareerde MULCHMASTER binnen 8 weken na acceptatie van de reparatie (ontvangst van de post is doorslaggevend) aan MWS worden geretourneerd. Garantieaanvragen die te laat worden ontvangen of onvolledige aanvragen kunnen niet worden verwerkt, een verzoek om terugbetaling vervalt na het verstrijken van de termijn.

Bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing en de installatiehandleiding en bij wijzigingen aan het toestel vervalt elke aanspraak op garantie!

Als fabrikant behouden wij ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van het toestel. De informatie in de technische documentatie is derhalve niet bindend en kan te allen tijde worden gewijzigd.


Daarnaast verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, die door u zijn aanvaard en de basis vormen van onze zakelijke relatie.


De hierin vervatte voorwaarden kunnen te allen tijde worden bijgewerkt en zijn van toepassing zoals zij van kracht waren op het tijdstip van het verlies.


De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade van welke aard dan ook, die het gevolg is van onjuiste bediening of onjuist gebruik van zijn apparatuur. Tegelijkertijd vervalt elke aanspraak op schadevergoeding in de zin van de Duitse productaansprakelijkheidswet van december 1989, zoals gewijzigd.


Schadeclaims worden geregeld door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen onder voorbehoud van de uitsluiting van aansprakelijkheid voor nalatigheid; in het geval van letsel aan betrokken en niet betrokken personen, is MWS alleen aansprakelijk voor opzet.